ห่วงโซ่อุปทานของเรา | i-Tail Corporation

โรงงานผลิตของเราตั้งอยู่ในประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวม

172,786 ตันต่อปี

และมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต

*มีการใช้บริการงานสนับสนุนธุรกิจจาก TUM


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จังหวัดสมุทรสาคร

ตัน

คน

จังหวัดสงขลา

ตัน

คน

โรงงานของเราเหมือนครัวขนาดใหญ่ที่ไว้ปรุงอาหารที่น่ากินให้กับเจ้าสี่ขา ให้กลายเป็นอาหารมื้อโปรดพร้อมทานอันแสนพิเศษ ไม่ว่าสมาชิกสี่ขาจะชื่นชอบอาหารแบบไหน เราก็มีพร้อมให้คุณเสมอ

เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในโรงงานของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตถูกต้องและปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในโรงงานของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตถูกต้องและปลอดภัย โรงงานของเราได้รับการรับรองจาก BRC Global Standard for Food Safety มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Points: HACCP) ที่กำหนดโดยกรมปศุสัตว์ และเรายังมีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพกว่า 600 ชีวิต ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการผลิตที่ไอ-เทลตรงตามมาตรฐานต่างๆ ทั่วโลก