ข้อมูลบริษัท | i-Tail Corporation

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 010 7536 000 641
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย 9 ธันวาคม 2565
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ทุนจดทะเบียน
3,000,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
3,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
1.00 บาท

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานใหญ่ 979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (+66) 02 298 0029
แฟกซ์ (+66) 02 298 0443
นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: (+66) 02 298 0029 อีเมล: itail_ir@thaiunion.com