ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | i-Tail Corporation

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

10 พฤษภาคม 2567

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1 (แก้ไข)

09 พฤษภาคม 2567

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1

02 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

02 พฤษภาคม 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

02 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

02 พฤษภาคม 2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

19 เมษายน 2567

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์บริษัท

10 เมษายน 2567

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1

05 เมษายน 2567

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

07 มีนาคม 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

15 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

15 กุมภาพันธ์ 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566