สิ่งแวดล้อม | i-Tail Corporation

การดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ ตามหลักการของกลยุทธ์ SeaChange® เป็นหลักสำคัญที่ ไอ-เทล ใช้ในการวางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปพร้อมๆ กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

i-Tail มุ่งมั่นที่จะกำหนดเป้าหมายสภาพภูมิอากาศระยะสั้นและระยะยาว

มุ่งสู่การจำกัดอุณหภูมิโลกให้ไม่สูงขึ้นเกิน

1.5 °C

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตามแนวทาง Science-based Targets (SBT)

ภายในปี 2573

60%

ของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

เรายึดหลักการที่กำหนดไว้ใน “พันธกิจการจัดหาทูน่าอย่างยั่งยืน” (“Tuna Commitment”) ของ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

โดยภายในปี 2568

ทูน่าที่เราใช้จะมาจากเรือและคู่ค้า ที่มีการดำเนินงานที่ดีเพื่อขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการใช้แรงงานทาสสมัยใหม่

อ่านเพิ่มเติม