งบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | i-Tail Corporation

งบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567

รายงานผู้สอบบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567

งบการเงินทั้งหมด PDF VERSION

ดูทั้งหมด

เอกสารย้อนหลัง

ไตรมาสที่ 1/2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567

รายงานผู้สอบบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567