นโยบาย และจรรยาบรรณ | i-Tail Corporation

นโยบาย และจรรยาบรรณ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไอ-เทลดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ไอ-เทลได้จัดทำนโยบายที่รวมไปถึงแนวทางการแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปตามกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กรรมการจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ

ไอ-เทลมีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นนอกเหนือจากความมุ่งมั่น และความเอาใจใส่ในการดำเนินงานแล้ว การยึดมั่นในจริยธรรม การมีคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต จะนำพาให้ไอ-เทลประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน จากที่กล่าวมา ไอ-เทลได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ที่สอดคล้องไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

ไอ-เทลยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งห้ามไม่ให้บุคคลใดๆ ผู้ล่วงรู้ข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อีกทั้งยังห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนต่อบุคคลใดๆ ซึ่งภายหลังแล้วจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทจะทำการแจ้งต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนดังกล่าวในทันที

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ไอ-เทลกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันใดๆ ของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงความคิดเห็นถึงความจำเป็น และ ความเหมาะสมของรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยรวมถึงความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยถึงรายการเกี่ยวโยงกันใดๆ ที่เกิดขึ้นไว้ในงบการเงินและรายงาน 56-1 One Report (รายงานประจำปี) ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ไอ-เทลไม่ยอมรับ หรือสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชันทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ ไอ-เทลได้มีการวางนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชัน รวมถึงออกมาตรการเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดเพื่อป้องกัน และรับมือกับเหตุการณ์การทุจริตต่างๆ นโยบายและมาตรการดังกล่าวได้รับการสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเกณฑ์ต่างๆ มีความทันสมัยและสามารถรับมือกับวิธีการใหม่ๆ ในการทุจริตได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว อีกทั้งจะต้องสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายถึงแนวปฏิบัตินี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการคอรัปชันต่อไป

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

แบบฟอร์ม การแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

การทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของไอ-เทล หากผู้ใดพบเห็นการกระทำอันส่อทุจริตหรือคอร์รัปชัน ท่านสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ตามแบบฟอร์มนี้ โดยไอ-เทลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียนเป็นความลับ

อ่านเพิ่มเติม