ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | i-Tail Corporation

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ยอดขายปี 2566 อยู่ที่ 15.6 พันล้านบาท ลดลงจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปีที่แล้ว เนื่องจากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ และการระบายสินค้าคงเหลือของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวจากการกลับมาสั่งซื้อของลูกค้าหลักในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ระดับสินค้าคงเหลือของลูกค้าที่กลับสู่ระดับปกติ และกลยุทธ์การปรับราคาของบริษัทฯ ซึ่งช่วยการดำเนินธุรกิจในครึ่งหลังของปี 2566 โดยกําไรสุทธิปี 2566 อยู่ที่ 2.3 พันล้านบาท

รายได้จากการขาย 2566

YoY
-27%
15,577 ล้านบาท
*เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนในปี 2563-2565
YoY
-48%
2,281 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 2566

*เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนในปี 2563-2565
รายได้ประจำปี 2566 ตามภูมิภาค (หน่วย: ล้านบาท)

*ประกอบไปด้วย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย และตลาดอื่นๆ

ผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

2566 2565 2564 2563
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 15,577 21,420 14,529 12,224
กำไรขั้นต้น 3,038 5,349 3,356 3,176
กำไรจากการดำเนินงาน 1,854 4,110 2,374 2,477
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ 2,426 4,532 2,781 2,612
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,281 4,401 2,721 2,548
ฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 25,431 28,178 11,509 10,753
รวมหนี้สิน 2,312 3,133 4,691 5,170
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 23,119 25,045 6,818 5,583
Per Share Data
กำไรต่อหุ้น 0.8 2.5 7.6 7.1
ปันผลต่อหุ้น 0.6 2.5 4.0 2.8
BVPS 7.7 8.3 189.4 155.1

หมายเหตุ:

คำนวณจากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปี 2565 เท่ากับ 1,772.71 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

2566 2565 2564 2563
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%) (1) 19.5 25.0 23.1 26.0
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ (%) (2) 15.6 21.2 19.1 21.4
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) (3) 11.9 19.2 16.3 20.3
อัตรากำไรสุทธิ (%) (4) 14.6 20.6 18.7 20.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (5) 10.0 27.6 43.9 54.0
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (6) 10.9 9.0 1.7 2.8
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) (7) 7.7 6.7 0.7 1.8
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) (8) 83.2 48.3 53.0 54.0
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) (9) 117.8 93 96 78
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) (10) 35.4 30.6 34.0 29.0
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (11) 8.9 22.2 24.4 26.3
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) (12) 0.6 1.1 1.3 1.3
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (13) 0.1 0.1 0.7 0.9
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (14) 0.0 0.0 0.3 0.6
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) (15) 269.1 61.9 104.4 84.3

(1) อัตรากำไรขั้นต้น คำนวณโดยใช้กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการขาย คูณด้วย 100
(2) อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ คำนวณโดยใช้ กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ หารด้วยรายได้จากการขาย คูณด้วย 100
(3) อัตรากำไรจากการดำเนินงาน คำนวณโดยใช้กำไรจากการดำเนินงานที่ไม่รวมรายได้อื่นและกำไร (ขาดทุน) อื่น หารด้วยรายได้จากการขาย คูณด้วย 100
(4) อัตรากำไรสุทธิ คำนวณโดยใช้กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่หารด้วยรายได้จากการขาย คูณด้วย 100
(5) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณโดยใช้กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดซึ่งมาจากส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ หารด้วยส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่รวมเฉลี่ย คูณด้วย 100
(6) อัตราส่วนสภาพคล่อง คำนวณโดยใช้สินทรัพย์หมุนเวียนรวม หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวม
(7) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว คำนวณโดยใช้ผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บวกการลงทุนระยะสั้น และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวม
(8) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย คำนวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(9) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย คำนวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
(10) ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย คำนวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า โดย อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า คำนวณโดยใช้ต้นทุนขาย หารด้วยเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
(11) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คำนวณโดยใช้กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย คูณด้วย 100
(12) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ คำนวณโดยใช้รายได้รวม(16) หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(13) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณโดยใช้หนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(14) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณโดยใช้หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(15) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณโดยใช้กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หารด้วยต้นทุนทางการเงิน
(16) รายได้รวม คำนวณโดยใช้ผลรวมของรายได้จากการขาย และรายได้อื่น