ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | i-Tail Corporation

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

1Q24 sales were at THB 4.0bn, increased 12% YoY, mainly driven by increased sales from key customers, particularly in Europe, solid growth in Asia & Oceania markets, higher sales of premium products, as well as our price adjustment strategy. The net profit in 1Q24 was THB 0.8bn, up 93% YoY, with basic EPS at 0.3 THB/share.

รายได้จากการขาย 1Q67

QoQ
+12%
4,029 ล้านบาท
*เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนในปี 2564-2565
QoQ
+93%
821 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 1Q67

*เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนในปี 2564-2565
รายได้ประจำปี 2566 ตามภูมิภาค (หน่วย: ล้านบาท)

*ประกอบไปด้วย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย และตลาดอื่นๆ

ผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม 1Q67

(หน่วย: ล้านบาท)

1Q67 2566 2565 2564
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 4,029 15,577 21,420 14,529
กำไรขั้นต้น 1,034 3,038 5,349 3,356
กำไรจากการดำเนินงาน 711 1,856 4,110 2,374
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ 830 2,426 4,532 2,781
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 821 2,281 4,401 2,721
ฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 26,375 25,431 28,178 11,509
รวมหนี้สิน 2,806 2,312 3,133 4,691
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 23,569 23,119 25,045 6,818
Per Share Data
กำไรต่อหุ้น 0.3 0.8 2.5 7.6
ปันผลต่อหุ้น N/A 0.6 2.5 4.0
BVPS 7.9 7.7 8.3 189.4

หมายเหตุ:

คำนวณจากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปี 2565 เท่ากับ 1,772.71 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

1Q67 2566 2565 2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%) (1) 25.7 19.5 25.0 23.1
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ (%) (2) 17.7 15.6 21.2 19.1
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) (3) 20.6 11.9 19.2 16.3
อัตรากำไรสุทธิ (%) (4) 20.4 14.6 20.6 18.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (5) 14.1 10.0 27.6 43.9
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (6) 9.0 10.9 9.0 1.7
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) (7) 5.0 7.7 6.7 0.7
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) (8) 81.7 83.2 48.3 53.0
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) (9) 107.8 117.8 93 96
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) (10) 30.9 35.4 30.6 29.0
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (11) 12.68 8.9 22.2 24.4
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) (12) 0.65 0.6 1.1 1.3
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (13) 0.1 0.1 0.1 0.7
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (14) 0.0 0.0 0.0 0.3
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) (15) 646.6 269.1 61.9 104.4

(1) อัตรากำไรขั้นต้น คำนวณโดยใช้กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการขาย คูณด้วย 100
(2) อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ คำนวณโดยใช้ กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ หารด้วยรายได้จากการขาย คูณด้วย 100
(3) อัตรากำไรจากการดำเนินงาน คำนวณโดยใช้กำไรจากการดำเนินงานที่ไม่รวมรายได้อื่นและกำไร (ขาดทุน) อื่น หารด้วยรายได้จากการขาย คูณด้วย 100
(4) อัตรากำไรสุทธิ คำนวณโดยใช้กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่หารด้วยรายได้จากการขาย คูณด้วย 100
(5) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณโดยใช้กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดซึ่งมาจากส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ หารด้วยส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่รวมเฉลี่ย คูณด้วย 100
(6) อัตราส่วนสภาพคล่อง คำนวณโดยใช้สินทรัพย์หมุนเวียนรวม หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวม
(7) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว คำนวณโดยใช้ผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บวกการลงทุนระยะสั้น และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวม
(8) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย คำนวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(9) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย คำนวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
(10) ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย คำนวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า โดย อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า คำนวณโดยใช้ต้นทุนขาย หารด้วยเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
(11) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คำนวณโดยใช้กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย คูณด้วย 100
(12) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ คำนวณโดยใช้รายได้รวม(16) หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(13) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณโดยใช้หนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(14) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณโดยใช้หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(15) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณโดยใช้กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หารด้วยต้นทุนทางการเงิน
(16) รายได้รวม คำนวณโดยใช้ผลรวมของรายได้จากการขาย และรายได้อื่น