ทีมงานของเรา | i-Tail Corporation
เชง นิรุตตินานนท์ เชง นิรุตตินานนท์
เชง
นิรุตตินานนท์

ประธานกรรมการ

ธีรพงศ์ จันศิริ ธีรพงศ์ จันศิริ ธีรพงศ์ จันศิริ ธีรพงศ์ จันศิริ
ธีรพงศ์
จันศิริ

รองประธานกรรมการ

ชู ชง ชาน ชู ชง ชาน
ชู ชง
ชาน

กรรมการ

ทวี ตั้งจันสิริ ทวี ตั้งจันสิริ
ทวี
ตั้งจันสิริ

กรรมการ

พิชิตชัย วงศ์ปิยะ พิชิตชัย วงศ์ปิยะ
พิชิตชัย
วงศ์ปิยะ

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ไชยวัฒน์  เจริญรุจิตานนท์ ไชยวัฒน์  เจริญรุจิตานนท์
ไชยวัฒน์
เจริญรุจิตานนท์

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

นคร นิรุตตินานนท์ นคร นิรุตตินานนท์
นคร
นิรุตตินานนท์

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
ธีรชัย
ฉันทโรจน์ศิริ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

อัญชลี บุญทรงษีกุล อัญชลี บุญทรงษีกุล
อัญชลี
บุญทรงษีกุล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สวิตา สุวรรณสวัสดิ์ สวิตา สุวรรณสวัสดิ์
สวิตา
สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
กวีวุฒิ
เต็มภูวภัทร

กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนบริษัทผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่สัตว์เลี้ยงของเรา