ทีมงานของเรา | i-Tail Corporation
เชง นิรุตตินานนท์ เชง นิรุตตินานนท์
เชง
นิรุตตินานนท์

ประธานกรรมการ

ธีรพงศ์ จันศิริ ธีรพงศ์ จันศิริ ธีรพงศ์ จันศิริ ธีรพงศ์ จันศิริ
ธีรพงศ์
จันศิริ

รองประธานกรรมการ

ชู ชง ชาน ชู ชง ชาน
ชู ชง
ชาน

กรรมการ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ทวี ตั้งจันสิริ ทวี ตั้งจันสิริ
ทวี
ตั้งจันสิริ

กรรมการ

พิชิตชัย วงศ์ปิยะ พิชิตชัย วงศ์ปิยะ
พิชิตชัย
วงศ์ปิยะ

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ติน ชู ชาน ติน ชู ชาน
ติน
ชู ชาน

กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

นคร นิรุตตินานนท์ นคร นิรุตตินานนท์
นคร
นิรุตตินานนท์

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
ธีรชัย
ฉันทโรจน์ศิริ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, ประธานกรรมการตรวจสอบ

อัญชลี บุญทรงษีกุล อัญชลี บุญทรงษีกุล
อัญชลี
บุญทรงษีกุล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สวิตา สุวรรณสวัสดิ์ สวิตา สุวรรณสวัสดิ์
สวิตา
สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.วีระพงศ์  โก ดร.วีระพงศ์  โก
ดร.วีระพงศ์
โก

กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนบริษัทผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่สัตว์เลี้ยงของเรา