การประชุมผู้ถือหุ้น | i-Tail Corporation

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) จะต้องจัดขึ้นปีละครั้งภายในสี่เดือนนับจากวันสุดท้ายของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งอื่นๆ จะเรียกว่าการประชุมวิสามัญ (EGM) และอาจเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 10% ขึ้นไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เอกสารประกอบการประชุม

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลกรรมการอิสระและหนังสือมอบฉันทะ

งบการเงินการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567