โครงสร้างผู้ถือหุ้น | i-Tail Corporation

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567
ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 2,364,659,681 78.82
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 60,955,007 2.03
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,290,000 0.74
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี 20,027,100 0.67
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 18,410,590 0.61
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 14,188,162 0.47
สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ทาลิส จำกัด 13,062,300 0.44
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 8,757,197 0.29
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,656,103 0.26
นายเชง นิรุตตินานนท์ 5,927,980 0.20
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 464,065,880 15.47
รวม 3,000,000,000 100.00