คำประกาศ | i-Tail Corporation

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ไอ-เทล”) ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา ข้อมูลที่เก็บรวมรวบจากเว็บไซต์ จุดขายและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ปรากฎบนเครือข่ายออนไลน์ เช่น Facebook, Google เป็นต้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การประมวลผล”) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะกระทำภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ กฎการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตัวของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation (GDPR)) โดยประกาศฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้