ข้อมูลนักวิเคราะห์ | i-Tail Corporation

ข้อมูลนักวิเคราะห์

สุรีย์พร ทีวะสุเวทย์
วรายุทธ เหลืองเมธากุล
อดิศักดิ์ พรหมบุญ
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์
ภูวดล ภูสอดเงิน
ประวิทย์ เจียวก๊ก
พีรพล สุรัตนวนิช
เอนกพงศ์ พุทธาภิบาล
ประภารัสมิ์ สิริธัญภัสสร
ธนบูรณ์ สารจันทร์
สุเมฆ จันทราสุริยารัตน์
ตติเทพ ตันติกุล
ปฐมพล เตชะนพ
วฤณ มหาดำรงค์กุล
วิลาสินี บุญมาสูงทรง