นโยบาย | i-Tail Corporation

เรามีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดย

ไอ-เทล นำหลักการเพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบ SeaChange® มาใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา

โดยได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักการ 9 ประการ

นโยบาย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดนโยบายในรูปแบบ PDF

ดาวน์โหลด