ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ | i-Tail Corporation
แหล่งวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต
การกระจายสินค้า
ลูกค้า
เจ้าของสัตว์เลี้ยง / สัตว์เลี้ยง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไอ-เทล มีการกําหนดแนวทางในการจัดการกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของเราตามกลุ่มต่างๆ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละรายในห่วงโซ่คุณค่าของเรา

ดาวน์โหลด