นคร นิรุตตินานนท์ | i-Tail Corporation

นคร นิรุตตินานนท์

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

 • สัญชาติ
  ไทย
 • อายุ
  50 ปี
 • การศึกษา
  • ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมิสซูรี โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ
  21 มิถุนายน 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตรชายนายเชง นิรุตตินานนท์

จำนวนหุ้นที่ถือ
ไม่มี

นคร นิรุตตินานนท์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

 • 2565 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท แฟคตอรี่ สตอเรจ เซอร์วิส จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ซิเรนิตี้แคปปิตอล จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด
 • 2536 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด (เวียดนาม)
 • 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท มารีน ไทรอัมพ์ จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท นคราวิลล์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท เดอะ นะคะระ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท เบลูก้า เรสเตอรองท์ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท พรีเมี่ยม วู้ด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 • 2565 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ทียูเอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

 • Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 194/2565